Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Weiba real estate

1.OPĆE ODREDBE:

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina WEIBA ADRIA J.D.O.O, registriranog i licenciranog za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, (dalje u tekstu: Posrednik) i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe) s kojim Posrednik ima zaključen ugovor o posredovanju u prometu nekretnina(u daljnjem tekstu: Ugovor o posredovanju). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja, te da ih prihvaća u cijelosti.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenog između posrednika i nalogodavca.
Opči uvjeti objavljuju se u poslovnom prostoru Posrednika i na internetskoj stranici Posrednika, a stupaju na snagu danom njihove objave na istima, te se primjenjuju na sve Nalogodavce koji su Ugovor o posredovanju sklopili sa Posrednikom nakon toga dana.
Sklapanjem ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je suglasan s mogučnošču izmjene Općih uvjeta od strane Posrednika koji će se primjenjivati protekom roka od 30 dana od njihove objave na internetskim stranicama Posrednika, pod uvjetom da Nalogodavac u tom roku pisanim putem ne obavijesti Posrednika da raskida Ugovor.
Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Uvjetima biti će valjani samo ako su ih Posrednik i Nalogodavac ugovorili u pisanom obliku.

Pojedini pojmovi u smislu Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina – agencija za posredovanje u prometu nekretnina Weiba Adria j.d.o.o, trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina(u daljnjem tekstu:Posrednik)
Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika ili koja s Posrednikom surađuje temeljem ugovora o poslovnoj suradnji(u daljnjem tekstu:Agent).
Nalogodavac je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i dr..-u daljnjem tekstu: Nalogodavac)
Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, neovisno o tome ima li Posrednik i s trećom osobom sklopljen ugovor o posredovanju(u daljnjem tekstu:Treća osoba)
Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja


2.PONUDA NEKRETNINA

Ponuda nekretnina Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, najam, zakup, zamjenu, kao i na podacima zaprimljenim pisanim ili usmenim nalogom Nalogodavca. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma). Ponude i obavijesti agencije primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je agencija ponudila, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju.

3. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorene strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.  Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i ostalim kanalima oglašavanja, prije sklapanja Ugovora. U tom slučaju, prodavatelj se obvezuje s posrednikom sklopiti ugovor naknadno, odnosno kada posrednik dovede u vezu s prodavateljem treću osobu radi pregovora  o sklapanju pravnoga posla.

4. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da se za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika. Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivome posredovanju, Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

5. OBVEZE POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA PRI KUPNJI, PRODAJI, ZAKUPU I NAJMU NEKRETNINA

 1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku
 2. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla;
 3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
 4. upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine;
 5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu; pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani; nedostatke građevne ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu; okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima;
 6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
 7. omogućiti pregled nekretnina,
 8. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
 10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
 11. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
 12. prisustvovati primopredaji nekretnine;
 13. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;
 Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: - neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, - organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; - nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

6. OBVEZE NALOGODAVCA
 1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom, u pisanom obliku;
 2. Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 3. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 4. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 5. Obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 6. Nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 7. Ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 8. Obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
 9. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
7. POSREDNIČKA NAKNADA

Posredniku pripada posrednička naknada za obavljeno posredovanje koja je ugovorena Ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojeg ugovorne strane zaključe (Predugovor ili kupoprodajni ugovor). Na iznos naknade zaračunava se PDV. Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu naknadu.
Nalogodavac je dužan Posredniku platiti posredničku naknadu i u slučaju kada je s osobom koju  je u vezu doveo Posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, ukoliko je rješ o istoj nekretnini. Nalogodavac je obvezan platiti naknadu Posredniku, i kad je s Trećom osobom na koju mu je ukazao Posrednik, i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim pravnim poslom se postiže ista svrha kao i s posredovanim pravnim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom ako je:
neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, email adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti Naknadu i u slučaju da ugovor za posredovani pravni posao s Nalogodavcem sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu, najamninu ili cijenu zakupa, isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način s trećom osobom, kupcem, prodavateljem, najmodavcem, najmoprimcem, zakupodavcem ili zakupnikom, koju je Posrednik doveo u vezu s Nalogodavcem radi sklapanja kupoprodajnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira da li je ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla.
U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela , od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili prvog dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi prilikom isplate preostalog dijela koji proizlazi iz obveze iz glavnog ugovora.
Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio Ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati posredničku naknadu u visini i na način utvrđen odredbom o visini naknada i sklopljenim ugovorom o posredovanju.

8. IZNOSI NAKNADA
Kupnja
Nalogodavac za kojeg je Posrednik posredovao pri kupnji nekretnine dužan je Posredniku isplatiti posredničku naknadu u iznosu od 3% od ugovorenog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine, ali ne manje od 1.000,00€, sve uvećano za PDV, osim ukoliko Nalogodavac i Posrednik ne ugovore drugačiji iznos naknade u pisanom obliku.
Prodaja
Nalogodavac za kojeg je Posrednik posredovao pri prodaji nekretnine dužan je Posredniku isplatiti posredničku naknadu u iznosu od 3% od ugovorenog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine, ali ne manje od 1.000,00€, sve uvećano za PDV, osimukoliko Nalogodavac i Posrednik ne ugovore drugačiji iznos naknade u pisanom obliku.
Zamjena
Kod Ugovora o zamjeni nekretnine ugovorna strana za koju je Posrednik posredovao dužna je Posredniku isplatiti posredničku naknadu u iznosu od 3% uvećano za PDV od vrijednosti nekretnine koju je ta ugovorna strana stekla zamjenom, ali ne manje od 1.000,00€,+ PDV, osim ukoliko u pisanom obliku s Posrednikom ne ugovori drugačije. Kod Ugovora o zamjeni posrednička naknada naplačuje se od svake ugovorne strane, a za svaku stranu posrednička naknada se obračunava prema vrijednosti nekretnine koju je ta strana stekla zamjenom.
Najam/Zakup
Za posredovanje pri zaključenju Ugovora o najmu ili zakupu nekretnine posrednička naknada se naplaćuje u iznosu od 100% iznosa ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine, i to od najmodavca/zakupodavca i/ili najmoprimca/zakupnika za kojeg je Posrednik posredovao.
Dodatni troškovi
Ugovorena posrednička naknada ne obuhvaća:
•Rješavanje imovinskih pravnih odnosa na nekretnini koja je predmet posredovanja
•Uređivanje zemljišnoknjižnog stanja nekretnine koja je predmet posredovanja
•Sve dodatne usluge koje Nalogodavac od Posrednika naruči a koje su navedene u Cjeniku Posrednika pod naslovom „Dodatne usluge“.
Cjenik Posrednika čini sastavni dio Općih uvjeta i objavljuje se u poslovnom prostoru Posrednika. Za ugovorene usluge vrijedi cjenik koj je bio na snazi u trenutku njihova ugovaranja.

9. PRESTANAK UGOVORA
Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ugovor se može sporazumno produžiti na narednih 12 mjeseci.
Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora. Nakon prestanka Ugovora o posredovanju, Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Otkaz ugovora o posredovanju mora biti dostavljen drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku.
Ako u roku od 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

10. SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA
Posrednik je spreman na suradnju sa drugim agencijama za posredovanje u prometu nekretnina koje poštuju temeljna etička načela poslovanja.

11. PODNOŠENJE PRIGOVORA I RJEŠAVANJE SPOROVA
Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu utvređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
Za moguće sporove nadležan je općinski sud u Puli
Nalogodavac ima pravo podnijeti prigovor u vezi s pružanjem usluga i prigovor zbog povrede odredaba ugovora o posredovanju. Prigovor u pisanom obliku Nalogodavac može podnijeti u poslovnom prostoru agencije na adresi Istarska ulica 60, 52215 Vodnjan ili na mail info@weiba-adria.com. Posrednik će u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. U prigovoru je potrebno navesti osobne podatke podnositelja.

Weiba Adria j.d.o.o
Marko Weilbach